PROJECTE INTEL·LIGÈNCIA HARVARD

ANTECEDENTS

L’any 1991, sota la presidència d’Enric Aliaga Torres i la direcció de Joan Sancho Castillo,  s’incorpora al centre el primer esborrany del Projecte d’Intel·ligència Harvard de la mà de l’aleshores estudiant de Pedagogia i Cap d’Esudis del Col·legi Josep Cintero Estrems. L’any 1994 sota la direcció de Manel Polo Verdeguer  s’incorporen les primeres edicions amb material del professorat i de l’alumne. Finalment serà l’any 1997 sota la presidència de José Vte. Alcaide, la direcció de Josep Cintero i la vocalia de Joan Sancho quan s’inclou dins les programacions generals essent subvencionat durant tres cursos consecutius com a Projecte de Formació en Centres amb la corresponent dotació econòmica.

el tiempo 1

DESCRIPCIÓ

El P.I.Harvard  tracta d’un mètode que procura desenvolupar la intel.ligència, sobretot en alumnes d’11, 12 i 13 anys que en plena adolescència encara no han adquirit estratègies elementals del pensament.

inteligencia-espiritual1

OBJECTIUS

L’objetiu general que es pretén és desenvolupar les habilitats cognitives que siguen útils en si i que faciliten l’adquisició d’altres habilitats i coneixements, generalitzables a situacions i contexts de la vida acadèmica, social i personals.

http://www.slideshare.net/isaperez/habilidades-cognitivas-985846

Entre les principals característiques del projecte destaquen les següents:

Compensador d’aquelles habilitats cognitives que l’escola ordinària no cultiva, perquè se suposa ja adquirides per l’alumne.

Inteligencia-y-creatividad1

Transferible a les àrees curriculars ordinàries.

HLUVeoqrsu

Pràctic, amé i motivador en la seua totalitat.

empleo--motivador-jefe

Beneficiós per a aquells alumnes amb ritmes més lents i també per a tots els demés.

Yellow_smiley

S’integra dintre l’horari escolar i de les àrees.

horari

JUSTIFICACIÓ

El P.I.H. permet traballar amb major facilitat l’enriquiment intel.lectual, des d’una perspectiva holista i globalitzadora, executant-se en contextos reals y situats.

http://es.wikipedia.org/wiki/Holismo

Altre aspecte  rellevant en la justificación d’aquest projecte es l’apartat dedicat a les tutories d’orientació on s’ha de  tindre per objetiu el resoldre individualment o en xicotet grup, les dificultats relacionades amb el procés d’ensenyament-aprenentatge, amb les tècniques d’estudi i qualsevol altre aspecte.

MARC TEÒRIC

int_col3

Modificatibilitat de la Intel.ligència

Segons les teories interaccionistes (herència-medi), la intel·ligència té un substracte genètic i una manifestació determinada. El substracte genètic determina una capacitat biològica bàsica, mentre que el substracte ambiental fa referència a la cristal·lització d’eixa intel·ligència en funció de la intel·ligència multicausal.

Per a aquestes teories la intel.ligència es pot modificar. Per tant, es deu intervindre en els processos cognitius per tal de corregir les funcions deficients i així facilitar un canvi en l’estructura cognitiva de l’individu.

http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estructura-cognitiva

Amb programes adequats es pot impulsar i accelerar els canvis que es produïxen en l’individu, a cauasa del seu desenvolupament a estímuls ambientals.

A la psicologia cognitiva,  que és en la que es basen els programes de desenvolupament intel.lectual, li preocupa  l’estructura formal del pensament, els processos cognitius: la percepción,  l’atención, la memòria, la comprensió, la producció del llenguatge, el pensament i la resolució del problema.

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva

2756308

Segons el model cognitiu poden donar-se errades en:

1.- L’ entrada d’informació  per:

4978968-hombre-de-negocios-de-datos-de-entrada-de-informacion-en-el-teclado

 • Falta  d’atención.

 • tdah13
 • Una exploració asistemàtica.

 • manosdibujando
 • Una falta de conceptes verbals per a comprendre la informació.

 • 034
 • Una falta de sistemes de referència.

 • 557
 • Una inestabilitat perceptiva.

 • DSC06208
 • No tindre precisió al reunir dades.

 • gaia44403_02
 • No tindre en compte més d’una variables.

 • variables2

2.- En l’elaboració perquè:

1272649074_90789998_3-ELABORACION-DE-TRABAJOS-ESCOLARES-Y-UNIVERSITARIOS-Otras-ventas-1272649074

No reconeix el problema.

050

No busca els rasgos rellevants del problema.

051

No compara.

061

Té limitat el camp mental.

052

És passiu a l’hora de recuperar la informació.

055

No descobrix l’evidència lògica.

056

No interioritza la seua conducta.

062

No té estratègies per a comprovar les hipòtesis.

058

Li falta planificació.

060

3.- En la codificació i comunicació del llenguatge per:

033

Egocentrisme.

064

Treballa sols en estratègies d’assaig error.

063

Té limitacions en el transport visual.

068

Té un llenguatge escàs.

069

4.- Efectes emocionals perquè:

emociones

Treballa sota la pressió de l’experiència de fracàs.

070

Es comporta evitant el fracàs, però no buscant l’èxit.

067

Es preocupa sols de disminuir riscos.

077

Creu que el que li ocorre està fora de control.

078

Realitza una conducta imitativa.

079

No té capacitat anticipatòria ni de crítica.

082

Utilitza mecanismes de negació.

085

Els programes que tracten de modificar la intel.ligència incidixen en estratègies cognitives; és a dir, faciliten l’aprendre a aprendre.

aprender-a-aprender

No suposa, per tant, un aprenentatge de dades, sino de maneres i formes de procedir i actuar intel.ligentment.

L’aprenentatge mitjà tracta de crear estratègies, processos i destreces en el xiquet, quan no existeixen, i d’impulsar-los cognitivament quan existeixen. Es pot dir que es tracta d’ensenyar a pensar, més que d’ensenyar continguts.

tu i jo

Història del P.I.H.

El P.I.H. surt de la col.laboració d’investigadors de la Universitat de Harvard.

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard

És un esforç destinat a desenvolupar mètodes i materials que puguen ser empleats en l’ensenyament d’habilitats del pensament en el sistema educatiu.

FonamentacióTeòrica

El P.I.H. no es basa en cap teoria concreta sobre intel.ligència, ni sobre el processament de la informació sino que té com a punt de partida una estratègia racional i suposa el resultat d’un plantejament purament empíric, però tracta de subsanar moltes de les errades corrents que es donen en el pensament humà i que hem descrit al parlar del model cognitiu del processament de la informació.

Però té alguna relació amb les següents corrents:

Interrogació socràtica: el PIH fonamenta la seua metodologia en el diàleg socràtic, mitjançant el qual pretén mantindre alerta i motivats els alumnes.

http://forum-psicologos.blogspot.com.es/2009/09/interrogacion-socratica.html

A l’anàlisi amb els processos cognitius de Piaget.

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget

A la teoria multifacètica de la intel.ligència prenent aquells aspectes que millor perfilen una línea cognitivista de la mateixa.

http://es.scribd.com/doc/100830746/Teoria-de-Las-Inteligencias-Multiples

A l’exploració i descobriment rememoratiu de Bruner,qui creu que el creixement intel.lectul suposa una independència front a l’estímul immediat, implica una capacitat creixent per a l’ùs del llenguatge i per a atendre a varies seqüències en el mateix espai de temps.

 http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner 

La seua fonamentació és eclèctica situant-se entre les teories de l’aprenentatge per descobriment i les de l’aprenentatge per recepció.

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento

http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/aprendizaje-por-recepcion

Orientacions i perspectives del P.I.H.

La teoria del PIH va orientada fins la consecució dels següents aspectes:

Entrenament de la intel.ligència a través de diferents camins, donant un equilibri entre el pensament divergent, sintètic i inductiu i el pensament convergent, analític i deductiu.

http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento

Participació activa de l’alumnat.

Exploració d’idees, conceptes i descobriment de principis i relacions.

Generalització de les habilitats d’entrenament en diferents àrees i a llarg termini amb la finalitat de millorar el rendiment escolar de l’alumne.

inteligencia-artificial

Estructura general  del P.I.H.

El projecte educatiu està disenyat per a ensenyar estratègies cognitives, pretenent amb això desenvolupar l’estructura cognitiva del pensament per la qual cosa es seleccionen aquelles habilitats típicament constituens de la intel.ligència partint dels següents criteris per a dites habilitats:

Han de ser fonamentals, que siguen bàsiques per a l’adquisició d’altres habilitats i aplicables en diferents contextos.

Que es puguen ensenyar, transmetre a altres persones.

Avaluables, que es puguen avaluar de manera objectiva. La seua adquisició ha de fer-se palpable en conductes objectives observables.

pera1

Habilitats bàsiques com: Classificació, habilitat per a classificar patrons; considerar com a equivalents casos distints. Inducció, capacitat d’arribar a conclusions generals a partir de consideracions particulars. Deducció, habilitat de raonament deductiu. Conceptualització, habilitat per a desenvolupar i usar models conceptuals. Comprensió, habilitat per a comprendre. Es considera que una persona comprén quan es capaç de dir la mateixa cosa o exposar el mateix fet amb distintes paraules o de diferent mode.

vervell colors

CONTINGUTS

El PIH es compon de 99 lliçons, 20 unitats i s’agrupa en 6 sèries que queden de la següent manera i distribució en els cursos:

Fonaments del raonament. Sisè de Primària

http://www.educacionespecialylogopedia.es/archivos/8478693289.pdf

21-fundamentos-del-razonamiento

Es tracta d’introduir a l’alumne en els procediments a seguir per a recollir, organitzar i interpretar informació crítica i sistemàtica.

Unitat 1.- Observació i classificació.

o_Observar

Unitat 2.- Ordenació.

028

Unitat 3.- Classificació jeràrquica.

029

Unitat 4.- Analogies: descriure relacions.

2anac

Unitat 5.- Raonament espacial.

Tangram-03-1000x1000

Comprensió del llenguatge. Primer ESO.

22-comprension-del-lenguaje

El propòsit és ajudar els alumnes a desenvolupar una comprensió explícita del significat de les paraules i de les formes en que estan relacionades entre si mitjançant el llenguatge.

Unitat 6.-  Relacions entre paraules.

palabras

Unitat 7.- L’estructura del llenguatge.

2163F12B-EFAF-481E-A6CF-854F2E00E374.jpg__209__400__CROPz0x209y400

Unitat 8.- Llegir per a entendre.

lengua_materia_visual

Raonament verbal. Primer ESO

53-razonamiento-verbal

Pretén establir i mantindre creences en l’alumne per a que siga conscient amb la realitat.

Unitat 9.- Asseveracions.

Carlos_Tejos_Comunicaci_n_Periodismo_Oratoria_Marketing_RRPP_UC

Unitat 10.- Arguments.

arguments

Resolució de problemes. Primer ESO

http://www.educacionespecialylogopedia.es/archivos/8478690948.pdf

9788478693313

Des de problemes més simples d’una sola variable fins problemes més complexos per tal de completar un cicle analític-sintètic.

Unitat 11.-  Representacions linials.

372025110-3f22788046

Unitat 12.- Representacions tabulars.

euler4

Unitat 13.-  Representació per simulación i posada en acció.

p0059-camiseta-on-offrunning_man

Unitat 14.- Tanteig sistemàtic.

031

Unitat 15.- Posar en clar allò que ja s’entén.

bombillas

Presa de decisions. 2n ESO

9788478691012

La finalitat és ajudar els alumnes a comprendre que al prendre una decisió, moltes de les opcions, entre les quals fem una elecció, aparentment sense reflexionar, poden ser sotmeses a la introspecció i l’anàlis i que l’esforç requerit per a l’exercici d’aquestes habilitats es compensa amb la satisfacció que produix el resultat que obtenim per les nostres decisions.

Unitat 16.- Introducció a la presa de decisions.

asistenciamayores_jornada-para-aprender-a-tomar-decisiones

Unitat 17.- Buscar i avaluar informació per tal de reduir la incertesa.

incertidumbre5b15d

Unitat 18.- Anàlisi de situacions en les quals és difícil prendre decisions.

pies

Pensament inventiu. 2n ESO.

pensamiento

Ensenyar pensament creatiu comença per ensenyar a generar idees originals; tracta de que els alumnes aprenguen a apreciar la creativitat que evidèncien el disseny d’objectes comuns, tals com un llapis o una pinça de la roba, objectes sobre els quals rarament ens detindríem a pensar.

Unitat 19.- Disseny.

Web

Unitat 20.- Procediments amb dissenys.


propiedad-industrial-arch

METODOLOGIA

La col.lecció consta de 13 volums. El manual d’informació és el primer de tots i conté informació general pertinent i prèvia a l’aplicació del P.I.H.

Este programa es composa de sis llibres que servixen de guia per al professorat.

Cada lliçó comença amb una introducció al voltant del que es va a treballar amb:

La justificació.

Objectius de la lliçó.

Habilitats que es desenvolupen.

Activitats.

Materials.

Continua amb el procediment a seguir a l’aula:

Partix dels coneixements previs a modo de: preguntes, guies, exemples i exercicis.

A mesura que es va avançant, va introduint activitats més focalitzades en el tema.

En cada lliçó es repetix el mateix procediment.

En algunes existixen els elements de les solucions.

Este programa també és composa de sis quaderns per als alumnes que són un repàs del que s’ha treballat en la lliçó.

Estan compostos per activitats per a completar basades en:

Definició del que es va a donar.

Problemes que van dels més senzills als més complexos.

Temporelització: cada lliçó té una duració aproximada de 45′

L’adaptació del projecte queda de la següent manera:

1.- Cada lliçó comença amb una breu explicació per part del professor dels continguts que es van a tractar. A continuació s’exposen els exercicis, partint dels coneixements previs de l’alumne.

2.- Partint de les necessitats reals de l’alumne hem triat aquelles lliçons més significatives per al recolzament de l’aprenentatge dels mateixos. (Apartat continguts)

teacher1

.

 

 

 

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s