CENTRE INTEGRAT DE MÚSICA DE GRAU ELEMENTAL

(El present document és la transcripció literal de la ponència feta el 25 de març de 2009)

PRESENTACIÓ

Sóc Joan Sancho Castillo, Vocal de Col·legi en la Junta Directiva des de març de 1997. Cap d’Estudis des de 1996 i professor del Centre des de la seua fundació l’any 1976. Actualment estic adscrit al primer cicle d’ESO. M’acompanyen Carlos Agustín Illueca Director del Centre, Carmen Galduf professora de violí i Victor Royo professor de clarinet i delegat sindical. Tots dos són coordinadors del centre integrat i membres de la Comissió Pedagògica. I en primer lloc volem donar les gràcies al Sindicat Independent i de Funcionaris per la magnífica oportunitat de participar en aquestes jornades educatives que són un marc privilegiat per tal de difondre les nostres experiències educatives. També, una vegada més, la Unió vol donar a totes les persones i institucions que apareixeran en la ponència la més respectuosa de les consideracions.

Gràcies-21

El Centre Integrat d’Ensenyaments Musicals de Grau Elemental Unió Musical de Llíria és el primer Centre Integrat de la Comunitat Valenciana des del curs acadèmic 1997/98, escolaritzem cent alumnes en sis especialitats musicals i anem per la novena promoció.

6983224-fiesta-de-graduacion

En esta ponència, que tindrà dos parts, esta primera expositiva i una segona a càrrec dels qui són els autèntics protagonistes de l’educació, l’alumnat dels cursos de 5é i 6é de Primària al complet, pretenem donar una visió del nostre model d’integració partint del nostre entorn immediat, en el que la integració es converteix en un fet més que necessari, buscant difondre un model d’integració únic i característic.

JM LOPEZ DICIEMBRE 12/01/2012 . VALENCIA CF VS SEVILLA . PARTIDO DE LIGA

ANTECEDENTS I CONTEXT HISTÒRIC

foto3 (Custom)

Des de l’any 1976, i sota la Presidència d’En Enrique Portolés Llopis, la Unió Musical és titular d’un Jardí d’Infància i centre concertat d’Infantil, Primària i Secundària, que és Escola en Valencià des de l’any 1989 i incorpora als seus ensenyaments dos Projectes d’Intervenció Educativa tals com són el Ramain 1977 i el Harvard 1997 i així la nostra Societat es convertix en la primera i fins ara única Societat Musical que té un centre educatiu la qual cosa significa que la Unió dóna un impuls qualitatiu de primer ordre i definitiu al fet educatiu. Canvia el concepte de la clàssica banda de música. Si d’una composició narrativa es tractara aquest seria el fet que canvia la història, la història de la Unió.

tiempo2

Com ja he dit abans, la integració de la música als ensenyament reglats és necessari donat el nostre entorn i el determinant context sociocultural. Als anys vuitanta un grup de professors encapçalats per l’aleshores director del Conservatori Professional de Música de Torrent, En Manuel Tomàs Ludeña, en l’actualitat Director General de CulturArts, gran comunicador i persona compromesa que m’ha precedit amb la seua ponència, elaborem un primer esborrany on queden resolts els preceptes legislatius i senyalades les intencions de que el nostre centre es convertisca en un Centre Integrat de Música.

itinerarios_culturales

El recorregut ha sigut llarg i caldria recordar algunes dates claus fins la seua cristal·lització en Centre Integrat de Grau Elemental de Música. En abril del 1997 el President de la Societat José Vicente Alcaide professor també del centre i jo mateix tenim la primera entrevista, auspiciada pel Diputat a Corts Valencianes i antic músic de la Banda Simfònica, Serafín Castellano, amb la Directora General de Centres Docents Concepción Gómez Ocaña en una visita a la nostra Societat i que ens posa en contacte amb els tècnics de la Conselleria d’Educació per tal d’ajustar l’esborrany.

Dossier_Integracio_n_Europa_Presidencia_Espan_ola_11

En juny, la Directora General, ens comunica que el projecte s’ajusta, i es viable tècnicament i econòmicament. El sis de setembre i en el transcurs d’un acte social el mantenidor de la gala i aleshores Conseller d’Educació l’Honorable Sr. Francesc Camps Ortiz, anuncia públicament als unioners i unioneres presents en l’acte que La Unió Musical es convertirà en un Centre Integrat d’Ensenyaments Musical. El 27 de setembre novament la Directora General ens anuncia que ja podem posar-se en marxa per tal de fer la contractació del professorat, projecte curricular, horaris etc.

empresa-inauguraciones

El 27 de desembre s’inaugura el Centre Integrat de Grau Elemental de Música per la mateixa Directora General i es fa l’entrega dels primers instruments als xiquets i xiquetes de la 1ª promoció. En gener del 1998 comencen les classes dels alumnes de tercer de primària.

 CONTEXT SOCIOCULTURAL

Unio_Musical_de_Lli_ria

Parlar de Llíria és parlar necessàriament de Música, possiblement la ciutat amb més músics per cens d’habitants. La Unió Musical, centenària, pionera, referent de les societats musicals de la Comunitat, que es reinventa continuament ofereix un marc sociocultural extraordinari per a que aquest projecte es desenvolupe satisfactòriament i d’aquest context destaquem com a més determinants les següents consideracions:

Respecte a l’alumnat

NI_OS_MONTE

Té uns coneixements previs molt elevats ja que posseix un contacte diari amb la música.

a1

El seu entorn immediat és un espai en el que va a ser quotidià el vore i escoltar instruments musicals de tot tipus.

036

És un fet habitual que els xiquets i les xiquetes tinguen accés als concerts i audicions que tenen lloc a la Societat.

foto1 (Custom)

  

Desenvolupen un sentit de pertenència i d’identitat social al tractar-se d’un poble amb dos bandes. Ells són de la Unió i la consideren la millor.

 

Tenen l’oportunitat d’integrar-se en les nostres agrupacions musicals amb el gran efecte socialitzador que comporta i l’augment de la capacitat afectiva.

(Punxeu en You Tube que hi ha 10 vídeos més del viatge a França de la Banda Juvenil 2007)

Respecte a pares i mares

1256348873

Tot el que hem dit respecte a l’alumnat és aplicable als pares i mares, a més a més, és tot un aconteciment social l’ingrés en les primeres agrupacions, la compra de l’instrument… En moltíssimes d’aquestes famílies trobem membres que són o han sigut músics professionals o aficionats, directius o socis.

Beneficis extradocents o col.laterals.

MARC LEGAL

ley

La LOGSE en l’article 41.1 encarrega a les administracions educatives que adopten les oportunes mesures de coordinació respecte a l’organització i ordenació acadèmica dels ensenyaments musical o dansa i les del règim general, per tal de facilitar a l’alumnat la possibilitat de cursar tots dos ensenyaments de manera simultània. Naixen els centres integrats. Amb aquest marc legal i el Reial Decret 389/1992 de requisits mínims adeqüem el nostre projecte.

http://www.upct.es/seeu/_as/divulgacion_cyt_09/Libro_Historia_Ciencia/WORD/logse.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/1992/04/28/pdfs/A14153-14159.pdf

En aquest decret de mínims, a més a més, de certs espais físics, que la Unió com a centre educatiu ja posseeix, n’apareixen dos més que són una escolarització de cent alumnes i sis especialitats instrumentals entre elles, i obligatòriament, el piano.

018

PROJECTE CURRICULAR

curri

S’ha dissenyat per tal de que els ensenyaments musicals de grau elemental passen a formar part del currículum oficial del segon i tercer cicle de Primària. La música es converteix en el fil conductor del desenvolupament de les capacitats cognitives, afectives i socials i consolidar en la pràctica la unitat de l’equip directiu en un claustre únic i en un projecte educatiu comú, establint adaptacions curriculars, correlacionant els objectius i continguts entre les diferents àrees. Superar la idea d’un centre ordinari on s’afix de manera juxtaposat l’ensenyament artístic.

lenguaje

No es tracta d’ofertar una educació musical sense més per a uns pocs alumnes amb capacitats especials. Volem que quede clar que el Centre Integrat d’Ensenyaments Musicals de Grau Elemental no busca la formació de músics professionals; d’això ja s’encarregaran altres nivells educatius i de la pròpia voluntat dels alumnes i el seu futur serà decidit per ells mateix.

futuro

El nostre treball serà el de formar persones que coneguen i visquen allò que és seu al temps que es formen i aprenen. Així el nostre projecte curricular contempla el desenvolupament dels següents grans blocs:

1.- Introducció: La música dins el projecte educatiu. La música configuradora de valors i actituds.

2.- Orientacions pedagògiques

3.- Objectius generals d’etapa

4.- Relació entre els objectius general i els objectius de cada àrea de música.

5.- Criteris metodològics de caràcter general.

6.- Criteris d’avaluació.

7.- Desenvolupament dels continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals del Llenguatge Musical i de cadascuna de les diferents especialitats instrumentals.

8.- Elaboració de materials curriculars.

CALENDARI D’IMPLANTACIÓ I ÀREES

737344dd8934cc52da9f7f85f2627abb_XL

CALENDARI

Curs acadèmic 1997/98 Primer Grau Elemental de Música i Tercer de Primària.

Curs acadèmic 1998/99 Segon Grau Elemental de Música i Quart de Primària.

Curs acadèmic 1999/00 Tercer Grau Elemental de Música i Cinquè de Primària.

Curs acadèmic 2000/01 Quart Grau Elemental de Música i Sisè de Primària.

ÀREES DE MÚSICA

Llenguatge musical, Piano, Violí, Violoncel, Clarinet, Trompeta i Flauta.

Els criteris pels qual hem elegit aquestes especialitats a excepció del Piano que és obligatori:

099

Facilitat per a fer agrupacions camerístiques.

096

Atendre la corda.

097

Instruments amb forta implantació en l’entorn més pròxim.

109

Instruments més assequibles econòmicament.

108

HORARIS DE LES ÀREES DE MÚSICA

horarios

Primer i Segon:

Llenguatge Musical dos hores.

Instrument individual una hora.

Cor una hora.

Total quatre hores.

Tercer i Quart:

Llenguatge Musical dos hores.

Instrument individual una hora.

Cor una hora.

Conjunt instrumental una hora.

Total cinc hores.

horari 1

Aquests horaris s’integren dins l’horari escolar fent les següents reduccions de les àrees curriculars:

Tercer i Quart de Primària dues hores de l’Educació Artística que de tres hores passa a una hora, trenta minuts de l’àrea de Coneixement del medi que de quatre passa a tres hores i trenta minuts, trenta minuts en l’àrea de Religió/Alternatives que d’una hora i trenta minuts passa a una hora.

Cinquè i Sisè de Primària una hora en l’àrea d’Educació Artística que de dues hores passa a una, trenta minuts en l’àrea de Coneixement del Medi que de quatre hores passa tres i mitja, trenta minuts en l’àrea de Religió/Alternatives que d’una hore i trenta minuts passa a una hora, trenta minuts en l’àrea de Castellà que es queda en dues hores i trenta minuts, trenta minuts en l’àrea de Matemàtiques que es queda en tres hores i trenta minuts, trenta minuts en l’àrea de Llengua Estrangera que es queda en dues hores trenta minuts i trenta minuts en l’àrea de Valencià que es queda en dues hores i trenta minuts.

DELS ALUMNES

164100Escuela musica

L’alumnat, compost per xiquets i xiquetes de 8 a 12 anys, té la jornada escolar de 9 a 12 hores i de 15 a 17. En aquesta banda horària cursen de forma integrada els dos ensenyaments a excepció de l’hora d’instrument que donen a partir de les 12 del matí i  les 5 de la vesprada, tenint preferència d’elecció els més menuts i menys autònoms. Així, doncs, l’alumnat del nostre centre, amb una hora més que en qualsevol centre ordinari, cursen tots dos ensenyaments.

salas-de-estudio-uz

Havíem d’atendre el necessari estudi personal tant de Llenguatge Musical com d’instrument i aquestos amb la considerable càrrega de deures que ja venien suportant i per tal de resoldre i comptabilitzar les càrregues extraescolars, la Comissió Pedagògica va fixar un màxim de trenta minuts per als estudis musical i altres trenta per a la resta d’assignatures,  preferentment Matemàtiques i Lectura.

timehd1

Els alumnes que han decidit presentar-se a la prova de Conservatori de Grau Mitjà finalitzen les seues activitats de Sisè de Primària, incloses les avaluacions, el 31 de maig i així, durant les tres setmanes que queden, els alumnes reben les classes de Música i l’atenció dels professors. Atenció a la diversitat també quan aquesta és més exigent.

DEL PROFESSORAT

profesores-c87f0

El professor de Llenguatge Musical és professor d’Educació Primària amb l’especialitat de Música i el professor d’instrument ha de posseir el títol professional de l’especialitat.

016

El professorat té una jornada laboral de trenta hores setmanals com la resta del professorat que es distribueixen de la manera següent: 

Classes individuals d’instrument  entree 16 i 18 hores.

musica

De conjunt instrumental.

schoener-musickids

De recolzament per als alumnes que ho necessiten i tenen adaptacions curriculars individuals.

39075421so0

Preparació d’audicions trimestrals i audició final de curs.

005

Atenció a pares i mares de forma conjunta amb el professor tutor quan es tracta d’avaluacions i entrega de notes trimestrals.

83817

Peunions setmanals amb el Cap d’Estudis per tal de planificar i avaluar el desenvolupament de tasques educatives i en l’elaboració de materials curriculars tals com els dictats musicals i solfeig en suport DVD.

d5ok

Col.laborar amb la Banda Juvenil i la Jove Orquestra en la preparació de concerts.

audiciones+comentadas+taller+musica

El professor de Llenguatge Musical desenvolupa la seua jornada laboral juntament amb l’horari de Primària sent les classes desdoblades en xicotets grups de 8 o 9 alumnes, com és característic en els cursos de Primària i Secundària i en horari no lectiu desenvolupa la resta de les tasques.

El professorat d’instrument està integrat en un Claustre únic i Comissió Pedagògica i participa i té responsabilitats en tots els àmbits del centre.

DE L’ELECCIÓ I ADQUISICIÓ DE L’INSTRUMENT

violí

Quan els alumnes cursen segon de Primària, allà pel mes de maig, lliurement trien l’instrument que desitgen. Si l’elecció s’ajusta a les vacants que s’oferten se’ls designa l’instrument directament. Si el desfase fóra molt gran s’aplicarien uns criteris que el centre té elaborats. Generalment si no en primera es en segona ronda cada alumne té l’ instrument de primera o segona preferència.

114

Es dóna el cas d’alumnes que per preferència i generalment per tradició familiar volen un instrument distint als que oferta el centre, aleshores l’alumne cursarà pel l’Escola de Música de la Societat l’instrument que desitja (percussió, trompa, saxo, trombó etc.) fent-li una adaptació curricular especial d’un programa de Piano de trenta minuts setmanals i així cursa l’instrument pel Centre Integrat podent participar en totes les activitats. La resta de les disciplines ja les té integrades.

Pel que fa referència a l’adquisició de l’instrument la fórmula de més implantació és la que la Societat compra el conjunt dels instruments elegits, a estrenar i emet un rebut fraccionat des de l’elecció de l’instrument que és en maig fins desembre tots iguals, siga quin siga l’instrument, per tal de que el preu no siga determinant en l’elecció.

RELACIONS AMB L’ENTORN

banda

Els alumnes, ja en 5é i 6é s’integren en la Banda Juvenil i l’Orquestra Jove d’una manera escalonada. Participen en audicions trimestrals i de fi de curs, tots els actes es realitzen en el Teatre de la Societat. De tant en tant ofereixen sense programar xicotetes actuacions en el local social per a pares i mares així com per als seus companys d’altres cursos en diferents dependències del Col·legi. També actuen espontàniament al carrer, places , parcs i institucions socials.

RENDIMENTS ACADÈMICS I TITULACIONS

titulacions

Sense que siga un objectiu prioritari, com ja hem assenyalat abans més del 50% dels nostres alumnes preparen la prova d’ingrés al Conservatori Municipal de Grau Mitjà de Llíria i d’altres poblacions. Tots ells la superen amb excel·lents qualificacions.

Y29uc2VydmF0b3JpbzJfNDUwXzMwMw==_173431_6776_1

Al finalitzar els estudis l’alumne/a obté la titulació de Primària que li lliura el propi centre i el de Grau Elemental de Música que li’l lliura el Conservatori Professional de Música de Torrent al qual estem adscrits.

FINANCIACIÓ

Dinero-trabajo-y-conciencia

El projecte original contemplava l’ampliació del concert educatiu que la titularitat té amb la Conselleria d’Educació per a Infantil, Primària i Secundària però, no ha sigut possible ja que en l’actual legislació no estan contemplat els concerts educatius per als ensenyaments de règim especial. La solució ha sigut signar un conveni en el que la Conselleria es compromet a les despeses salarials i càrregues socials mentre que la Societat corre a càrrec de les despeses de funcionament. L’última modificació del conveni sigue signada pel propi conseller Hble. Sr. N’Alejandro Font de Mora acompanyat pel Director General de Règim Econòmic Alejandro Bañares i el Director General de Centres Josep V. Felip als locals de la Societat.

CONCLUSIONS I AVANTATGES

conclusió

 

1.- El projecte Educatiu del Centre Integrat, millora el currículum obligatori i esta millora és per a tot l’alumnat.

508456

2.- Els alumnes del Centre Integrat utilitzen el mateix horari que els alumnes d’altres centres, finalitzant al mateix temps la Primària i els Ensenyaments Elementals de Música i això significa tindre un major “Capital Cultural”

+ CULTURA Beatriz Bertolin n

3.- Els alumnes descobreixen molt prompte quina serà la seua orientació educativa de preferència.

calidad

4.- Reben una educació contextualitzada i això provoca una major autoestima perquè connecten amb les seues arrels.

autoestima

5.- La Metacognició dels alumnes augmenta perquè aprenen a aprendre.

bombillas

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_mente

http://igtorres50.blogspot.com.es/2009/05/competencia-para-aprender-aprender.html

http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2008/03/19/175574.php

6.- L’educació al Centre integrat és sobretot futurista perquè està basada en aquelles estratègies i valors que permaneixen al llarg del temps.

pasos

7.- Optimització dels recursos al donar-se els ensenyaments reglat i especials en les mateixes instal•lacions sense afegir costos.

ventajas_partners

PROPOSTES DE MILLORA

La Unió Musical sempre ha demostrat el seu caràcter inquiet, superant-se contínuament, afrontar amb èxit nous reptes i com no podia ser d’altra manera i fent honor a la seua pròpia història ha començat les obres en la construcció d’un nou Auditori i un Centre Cultural d’Innovació Musical; aquestes noves instal•lacions s’incorporaran als recursos acumulats durant tants anys al servei dels ensenyaments musical i en raonable espai de temps incorporar els Ensenyaments de Grau Mitjà.

Idée

OFERIMENT I COMIAT

En novembre de 1998 tinguérem l’honor de que ens visitaren de la mà de la Directora General Concepción Gómez Ocaña d’un grup de 60 inspectors de nou països de la UE. Gràcies a aquella visita i al Centre Integrat tenim la jornada matinal completa per a l’ Educació Secundària Obligatòria.

img22

Hem rebut visites de molts centres i les nostres portes, la nostra experiència i els nostres materials estan a disposició de quins particular i institucions ho desitgen.

recursos-educatius

Finalment per concloure donar les gràcies en primer lloc als pares i mares que han confiat al nostre centre l’educació dels seus fills i filles, primer nivell de la qualitat educativa. Agrair els meus companys i companyes el seu treball i dedicació gràcies a la seua tasca diària ens hem merescut aquesta ponència i finalment a l’esperit emprenedor de la Unió Musical de Llíria.

Moltes gràcies per la seua atenció.

008

VIDEOTECA DEL CENTRE INTEGRAT

http://videotecaciem.blogspot.com.es

HEMEROTECA

Quaderns de Pedagogia número 291

Música contra el fracàs escolar

http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_477483/1885-musica-contra-el-fracaso-escolar#.UU8V8DmpwwQ

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s